BEEF SHOULDER & CHUCK

Chuck, boneless

DE — Zungenstück ohne Knochen
IT — Reale disossato
FR — Basse côte asans os
RU — Толстый край бескостный
CN — 肩肉, 无骨

Give us a call!

+31 74 35 77 401